Loši odnosi ključnih ljudi u organizaciji – konsultacije u paru

Šta su konsultacije u paru (coaching)?

Coaching je suštinski konverzacija, dijalog između konsultanta i klijenta u produktivnom, rezultat-orijentisanom kontekstu. Coaching je visoko profesionalizovana forma učenja – konsultant posmatra načine koje klijent već koristi i postavlja ih u kontekst odnosa koji su od stane klijenta nazvani lošim i koji predstavljaju temu rada. Konsultant predočava klijentu (ne)adekvatnost, (ne)efikasnost i (ne)pravovremenost njegovih, već ustaljenih, načina funkcionisanja u kritičnom odnosu.

Konsultant, sa stručnog stanovišta sagledava dinamiku konfliktnih odnosa u organizaciji te sa klijentom radi na uspostavljanju novih, uspešnijih manevara, strategija i akcija što za posledicu ima i razvoj lične efikasnosti kao i porast svakodnevnog postignuća.

Sa kojim ciljem?

Ovakav vid konsultacija ima za cilj da edukuje osobu koja nosi ključnu odgovornost u organizaciji da proširi interpersonalne veštine rešavanja konflikata u profesionalnom okruženju i da ga podrži da na konstruktivan, efektivan i uspešan način rukovodi  timom i doprinese produktivnosti organizacije. Pored rešavanja konflikta, individualni coaching podržava i afirmiše samog lidera u afirmaciji liderskih veština.

Neutralna pozicija stručnjaka

Kada su odnosi u organizaciji ili timu loši, kada postoji polarizacija i kreiraju se  suprotstavljene strane, važno je u rešavanje konflikta uvesti nezavisnog arbitra koji će sa svoje neutralne pozicije moći da  sagleda sve strane u sukobu. Kako su sukobi u međuljudskim odnosima psihološke prirode I često skrivene I nedovoljno jasne pozadinske dinamike, angažovanje psihologa, psihoterapeuta kao arbitra u ovim sukobima predstavlja najadekvatniji pristup.

U slučaju kada strane u konfliktu čine ključni ljudi u organizaciji najpre se pristupa konsultantskom radu sa top menadžmentom.

Ukoliko se nalazite na rukovodećoj poziciji u svojoj organizaciji i imate aktuelni problem sa saradnicima, teškoće u održavanju dobrih međuljudskih odnosa u timu ili želite da unapredite svoj način funkcionisanja, motivišete zaposlene i unapredite svoje poslovanje, kontaktirajte naš tim!