Rešavanje konflikta

Rešavanje konflikta između individua i timova

Ukoliko je sukob u stavovima i mišljenjima  doveo do konflikta umesto do kreativne razmene ideja, vrlo je važno pristupiti njegovom rešavanju kako se ne bi remetio uspešan i efikasan rad organizacije. Pored toga što dezorganizuje rad organizacije, konflikt se odražava na psihičku napetost i stanje ljudi. Sukobljene strane više misle o konfliktu nego o poslu, raste lična netrpeljivost, potiskuju se dobre a bude loše osobine, pretnje i pritisci zamenjuju otvorenu diskusiju i argumentaciju itd.

 Osobe koje su u konfliktu često ne razumeju prirodu konflikta, imaju nisku frustracionu toleranciju („kratak fitilj“), misle rigidno, u zabludi su da su oni uvek u pravu, a naročito sada, preterano su ranjive, ne poznaju i ne poštuju razlike, nisu dovoljno emocionalno pismene, nemaju iskustva u rešavanju konflikta, nisu spremne da priznaju grešku isl. Nerazrešavanje konflikta dovodi do doživljaja frustriranosti, mentalne iscrpljenosti, očaja, nekad i do depresije, poremećene sposobnosti rasuđivanja, jednostranog i iskrivljenog pogleda na stvari, smanjene produktivnosti u radu.

Šta možemo da ponudimo? 

Metodom savetovanja u grupi, ili savetovanjem para koji je u konfliktu, psihološki tim pomaže da se rasvetli dinamika sukoba, priroda konflikta, da se mišljenje oslobodi rigidnog toka, da se ljudi u određenoj meri emocionalno opismene. Razumevanje, sagledavanje, redefinisanje i predlaganje novih načina pristupa problemima je deo svakodnevne psihoterapijske prakse i čini njenu bazu, te su psiholozi sa psihoterapijskim obrazovanjem i praktičnim iskustvom u radu sa ljudima pozvani da se u organizaciji bave pitanjima međuljudskih konflikata.

Šta se na ovaj način dobija?

– Prepoznaju se nekonstruktivni načini na koje se do sada rešavao konflikt

– Prepoznaju se greške u komunikaciji i vežbaju konstruktivniji načini komuniciranja

– Ljudi se osnažuju da preuzmu svoj deo odgovornosti za nastali konflikt

– U grupnom savetovanju, klijenti dobijaju doživljaj povezanosti i bliskosti sa kolegama sa kojima dele isti problem čime se obezbeđuje kolegijalnost i saradljivost u svim narednim situacijama koje bi mogle da izazovu nov konflikt

– Uče se veštine dobrog fidbeka, tako da on ne bude povređujuć već da podstiče na bolji rad

– Ovladavanje veštinama rukovođenja konfliktom tako da on bude sila za unapređenje potreba, rešenja i odnosa

 

Ukoliko u Vašoj organizaciji postoje konflikti koje želite da razrešite, kontaktirajte naš tim!