Upravljanje stresom

Upravljanje stresom

 „Stres na poslu je epidemija svetskih razmera”

                                Svetska zdravstvena organizacija

 

Zašto upravljati stresom?

Ako dopustite sebi da predugo budete izloženi prevelikom stresu, Vi, Vaš tim i kompanija u kojoj radite, možete platiti visoku cenu. Toksičan stres čiji se uticaj oseća duže vreme može da ugrozi Vaše zdravlje i radni učinak i da Vas spreči da efektivno upravljate timom, što može da dovede do toga da Vaš tim ne funkcioniše na adekvatan način, efektivno i produktivno.

Ipak, stres nije uvek štetan. Razuman nivo stresa može da Vam pomogne da dobijete energiju koja je potrebna da biste odgovorili na poslovne izazove i ostvarili važne ciljeve.

Ključni aspekt upravljanja stresom jeste prepoznavanje razlike između produktivnog i toksičnog stresa i potom, procena nivoa stresa kome ste Vi izloženi. Ako je taj nivo ugrožavajući za individuu, tim ili celu organizaciju, ako postaje toksičan, neophodno je preuzeti kontrolu nad stresom, odnosno pribeći metodama stres-menadžmenta.

Stres se ne može i ne treba u potpunosti eliminisati. Osnovna poslovna psihološka veština je upravljanje stresom tako da on koristi poslovanju, a ne da bude štetan.

Zašto stres treba da nas brine?

Briga i stres su neophodan i važan deo našeg života, ali u savremenom poslovnom okruženju koje karakteriše brz ritam, te prirodne ljudske reakcije često izmiču kontroli i počinju da ugrožavaju našu produktivnost i naše mentalno i fizičko zdravlje. Jednostavno rečeno, kada zabrinutost i stres ugrožavaju Vaš rad, onda imate problem! Ako ga ne kontrolišete, toksičan stres može da ima sledeće štetne posledice:

 • Smanjenje produktivnosti, odsustvovanje sa posla i veću fluktuaciju zaposlenih
 • Negativan uticaj na zdravlje, čime se otvara mogućnost odsustvovanja sa posla zbog bolovanja
 • Nedostatak energije, čime se iscrpljuju fizički, mentalni i emocionalni resursi neophodni za dobro obavljanje posla
 • Narušavanje odnosa u organizaciji, što negativno utiče na kohezivnost, efektivnost i funkcionalnost timova, kao i kooperativnost i negovanje korektnih odnosa između pojedinaca
 • Neproduktivna zabrinutost i teškoće u donošenju odluka, tako da se usporava i osujećuje konstruktivna akcija u cilju rešavanja problema i ostvarenja zadataka

Kako stres učiniti konstruktivnim?

Da li će stres biti dobar ili loš ne određuje priroda stresa sama po sebi već prisustvo ili odsusvo psiholoških veština upravljanja stresom! Ukoliko ovladate ovim veštinama, stičete kapacitet za redefinisanje i preusmeravanje toksičnog u produktivni stres i time u stresu dobijate saveznika koji Vam pomaže:

 • Da se bolje koncentrišete na rad i da ostvarite bolje performanse
 • Da obavite važne poslove u predviđenom roku
 • Da dođete do novih i inspirativnih predloga i rešenja
 • Da osetite da imate kontrolu i da ste produktivni
 • Da doprinesete timskom radu
 • Da naučite nove veštine
 • Da popravite zdravlje i međuljudske odnose
 • Da razrešite krizu ili započnete neki novi posao

Za svaku osobu postoji pravi nivo stresa koji toj osobi pomaže da ostvari maksimalne poslovne rezultate. Prepoznavanje tog nivoa za svakog rukovodioca ili lidera tima je ključna psihološka alatka kojom se destruktivnost stresa pretvara u energetsko gorivo koje organizaciju svom silinom vodi u napredak.

Metod rada treninga Upravljanje stresom

Trening koji je naš tim osmislio pod nazivom Upravljanje stresom (stres menadžment), se sastoji iz detaljne edukacije o fizičkim, emocionalnim, ponašajnim i socijalnim aspektima stresa, radioničarskog rada koji podrazumeva proradu i uvežbavanje tehnika upravljanja stresom, interaktivnog rada u parovima i grupama, kao i prilika za lične konsultacije polaznika kursa sa našim stručnjakom specijalizovanim za konsultantsko-psihoterapijski rad u organizacijama.

Šta ćete dobiti treningom Upravljanje stresom?

Polaznici treninga Upravljanje stresom će moći da nauče kako da:

 • Umesto neproduktivne zabrinutosti i toksičnog stresa afirmišu produktivnu zabrinutost i konstruktivan stres
 • Procene sopstveni nivo stresa i lociraju aspekte posla koji su ugroženi njime čime dobijaju jasan fokus na prevladavanje stresa
 • Pomognu svom timu i podređenima da prihvate nepromenljive elemente poslovnog okruženja i preuzmu kontrolu nad onim elementima koji mogu da se izmene i unaprede
 • Smanje zabrinutost i povećaju snagu u situacijama koje doživljavaju kao stresne
 • Prekinu ciklus negativnog stresa
 • Zabrinutost pretvore u akciju
 • Stresne situacije iskoriste za povezivanje sa kolegama i građenje dobrih međuljudskih odnosa
 • Stresne situacije iskoriste za povezivanje sa samim sobom i jačanje samopouzdanja
 • Koriste tehnike opuštanja kako bi svoje telo koristili kao podršku, a ne kao smetnju u stresnim situacijama